نماتود های نسجی و خونی

خانواده دراكونكولیده:کرمهای باریک و نخیدارای حلقه کوتیکولی در اطراف دهاندراكونكولوس مدیننسیس تنها انگل انسان در این خانوادهخانواده فیلاریدهخانواده دیوكتوفایمیدهنماتود های نسجی و خونی|40216557|bother|خانواده,دراکونکولیده,خانواده فیلاریده,مشخصات کلی فیلرها ,مورفولوژی,بروگیا ,مالایی ,بروگیا ,تیموری,اونکوسرکا ,ولولوس
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان نماتود های نسجی و خونی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.خانواده دراكونكولیده:کرمهای باریک و نخیدارای حلقه کوتیکولی در اطراف دهاندراكونكولوس مدیننسیس تنها انگل انسان در این خانوادهخانواده فیلاریدهخانواده دیوكتوفایمیده

نماتودهای فیلری Filarial Nematodes

نام بیماری: Filariasis Filiariasis

مشخصات كلی فیلرها

این گروه از نماتودها(موسوم به فیلر) كرمهای خونی(لنفاوی) و یا بافتی هستندفیلرها كرمهای نخی شكل با اندازه مختلف( 2تا 50 سانتیمتر) و كرم رنگ بودهمحل زندگی در خون، لنف، بافت همبند، عضلات و گاهی حفرات بدنانسان و بسیاری از حیوانات را آلوده می كنند 8 نوع آن برای انسان حائزاهمیت است.كرمهای ماده لاروزا بوده و به لارو آنها میكروفیلر(Microfillaria) گفته می شود.طول میكرو فیلرها از 170 تا 300 میكرون متفاوت بوده و ممكن است با یا بدون غشا یا غلافیكی از رفتارهای ویژه بسیاری از میكروفیلرها(L1) این است كه حضور و تعداد آنها در گردش خون محیطی در طول مدت شبانه روز متغیر است كه به آن دوره یا نوسان (periadicity) گفته می شود.عواملی همچون تغییرات المانهای تنفسی،هورمونی در طول شبانه روز و ژنتیک در پریودیسیتی نقش دارد.مشخصات كلی فیلرها
طول کرمهای ماده 2 برابر کرمهای نر بوده، دهان ساده وبدون لبهای مشخص وحفره دهانی نیز نامشخص استمری استوانه ای وفاقد بالب مریعدم وجود ضمائم کوتیکولیکرم نر دارای 2 اسپیکول جفت گیریانتقال توسط بندپایانلارو مرحله 1 حتما باید وارد میزبان واسط اجباری شود تا بتواند پوست اندازیوتبدیل به L3 شودمیکروفیلرهای لوآلوآ،بروگیا تیموری،بروگیا مالایی،ووشریا بانکروفتی دارای غشا یا غلافی چسبیده به بدن کرم هستند باقی مانده پوسته تخم هستنددوره کمون از 6 ماه تا 3 سال می باشد

8 گونه اصلی فیلرها برای انسان حائزاهمیت است

(1و وشریا بانكروفتی(2بروگیا مالایی(3بروگیا تیموری(4اونكوسركا ولوولوس(5لوآلوآ(6مانسونلا استرپتوسركا(7مانسونلا پرستنس(8مانسونلااوزاردیودر ادامه مباحث زیر بررسی میشوند:اپیدمیولوژی

مورفولوژی

بیماریزایی وتظاهرات بالینی

فیلاریازیس مزمن یاانسدادی

مورفولوژیبروگیا مالایی

بروگیا تیموری
Brugiatimori

اونکوسرکا ولولوس
Onchocercavolvulus

فایل پاورپوینت 53 اسلاید